|

השאירו פרטים

השאירו פרטים »

תנאי שימוש באתר

הצוות הרפואי של Care laser נבחר בדקדוק ובקפידה. 
העיניים שלכם יקרות לנו ביותר ואנו נעשה הכל כדי שטיפול הסרת המשקפיים שלכם
יערך בצורה המקצועית ביותר.

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"קר" או "החברה").

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

קר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר או יישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן:

 1. כללי

 

 • אנו עשויים להשתמש בנתונים שמילאת כדי ליצור איתך קשר לגבי השירותים שלנו באמצעות שיחות שיווקיות/ דוא"ל/מסרונים. באפשרותך בכל עת לבטל קבלת מסרים מעין אלו באמצעות בקשה להסרת מרשימת התפוצה לכתובת מייל : office@care.co.il
 • בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה הינך מאשר ומצהיר כי קראת את תקנון האתר ואת מדיניות הגנת הפרטיות וכי הינך מביע הסכמתך לאמור בו וכי אין ולא יהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד קר ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.
 • במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר.
 • השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תנאי השימוש המפורטים להלן והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין קר.
 • למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה  הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31 א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח 2008 .
 • מובהר כי על אף הסכמה כאמור, רשאי הגולש לחזור בו מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב להנהלת האתר בדוא"ל: office@care.co.il, או בדרך בה שוגר אליו דבר הפרסומת.
 1. הגדרות

 

 • "גולש" או "משתמש" – כל אדם ו/או גוף כלשהו העושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או טלפון נייד ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
 • "קר" או "החברה" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, חברות אם, חברות קשורות, חברות בנות וכל מי מטעמה.
 1. התוכן

 

 • מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה לנציגי החברה.
 • מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי לקר ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה מנטרת את הנעשה בהם.
 • קר ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו תוכנו, חוקיותו וכיוצ”ב, וכי קר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר, כי לחלק מהטיפולים ו/או הניתוחים המוצעים באתר ניתן סבסוד או הנחה על ידי קופות חולים ו/או מועדוני צרכנות ו/או גופים צרכניים כאלו ואחרים. יובהר, כי קר אינה אחראית ואינה שותפה לסבסוד או הנחה על ידי מי מהגופים לעיל, גובהם וזכאות המשתמש לקבלם ואלו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של הגוף המשתתף במימון ולתנאי ההתקשרות של המשתמש עימם, וכי על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו זכאות לקבלת סבסוד או הנחה, וכי אין לראות באמור באתר משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד קר למתן סבסוד או הנחה על ידה וכי קר לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא.
 • מעת לעת עורכת קר מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ"ב (להלן: "המבצע") והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין קר לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 • המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות החברה ובאופן אישי.
 1. קניין רוחני

 

 • זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים באתר הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
 • בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים להלן (להלן: :"המידע").
 • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
 1. הגבלת אחריות

 

 • החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 • אספקת השירותים ע”י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 • קר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי הגולש. הגולש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי קר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
 • הגולש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. הגולש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
 • הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
 • הגולש מתחייב לפצות ולשפות את קר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 • קר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, קר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • קר רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.
 • עשויה להיות שונות במחיר בין האתר ובין הסניפים בינם לבין עצמם.

השאירו
פרטים
»

השאירו פרטים »

*בכפוף לתנאי השימוש והתקנון

לקבלת שיחה מנציג מלאו פרטיכם או חייגו – 2273*

דילוג לתוכן