|

השאירו פרטים

השאירו פרטים »

תנאי שימוש באפליקציה

הצוות הרפואי של Care laser נבחר בדקדוק ובקפידה. 
העיניים שלכם יקרות לנו ביותר ואנו נעשה הכל כדי שטיפול הסרת המשקפיים שלכם
יערך בצורה המקצועית ביותר.

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באפליקציית קר לייזר (להלן בהתאמה: "האפליקציה" ו-"קר" או "החברה").

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 

קר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין קר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באפליקציה ("המשתמש").

טרם ביצוע פעולה כלשהי באפליקציה, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באפליקציה או יישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן:

שימוש באפליקציה

 1. קר מעניקה לך בזאת רשות להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי טאבלט, מכשיר נייד או מחשב שבבעלותך או בשליטתך, הכל בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש.
 2. בעצם התקנת האפליקציה, השימוש בתוכן או בשירותים או באמצעות סימון "V" בתיבה המיועדת לכך, הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים.
 3. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ואינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה, בתוכן או בשירותים, בכל אופן שהוא.

הסכמת המשתמש

 1. הסכמה לתנאי השימוש משמעה הסכמה כי האפליקציה תאסוף מידע לגבי המכשיר שממנו בוצע הרישום. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה בקשר לשמירת המידע כאמור.
 2. הרשמתו של המשתמש לאפליקציה והזנת הנתונים בשירותי האפליקציה השונים, מהווה הסכמה מצדו לקבלת הודעות ועדכונים במסגרת האפליקציה מטעם קר או מי מטעמה.
 3. בעת השימוש בשירות הנך מביע את הסכמתך לכך שהחברה רשאית לשלוח אליך, מדי פעם בדוא"ל ו/או לטלפון הנייד, מידע בדבר השירות. יצוין כי בכל עת באפשרותך לפנות לחברה ולהודיע על ביטול הסכמתך לקבל את המידע.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי המידע שימסור או יעדכן במסגרת הרשמה לאפליקציה הנו נכון וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא עבור צד שלישי, למעט במקרה בו הורשה לעשות כן במפורש.
 5. המשתמש מצהיר כי הינו מעל גיל 18 והינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות. במקרה של קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך מוסמך לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יראו את שימושך כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 6. המשתמש מודע לכך כי כל מידע שיימסר במסגרת השימוש באפליקציה יישמר במאגר המידע של קר הרשום שמספרו 164305 בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").
 7.  המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה נגד קר באשר לשמירת המידע האמור במאגר המידע של קר ולכל שימוש שתעשה במידע בהתאם למדיניות הפרטיות של קר . רצ"ב לינק למדיניות הפרטיות.
 8. המשתמש מאשר בזאת כי קרא את מדיניות הפרטיות של קר. והוא מסכים לאמור בה ללא סייג. רצ"ב לינק.

הודעות מתפרצות (Push Notifications)

 1. הצטרפותך לשירות מהווה הסכמה מצידך לקבלת הודעות מתפרצות אל מכשירך ובין היתר הודעות שיווקיות, תפעוליות ולרבות תוכן פרסומי.
 2. במהלך השימוש באפליקציה יועברו למשתמש הודעות ועדכונים גם כאשר האפליקציה כבויה.
 3. משתמש שאינו מעוניין בקבלת הודעות שיווקיות מתפרצות יכול לבטל את קבלתן באמצעות שינוי ההגדרות באפליקציה ולבקש שלא לקבל הודעות ולחילופין לשנות ההגדרה במכשיר הנייד.

המידע והתכנים באפליקציה

 1. התכנים באפליקציה, ללא יוצא מן הכלל, הינם בבעלותה הבלעדית של קר. אין להעתיק או לפרסם את דפי האפליקציה ו/או לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קר.
 2. קר מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האפליקציה כמות שהם (AS IS), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן ואינה מתחייבת כי השירות יתקיים ללא תקלות, טעויות או שגיאות.
 3. קר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באפליקציה לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים ו/או הטאבלטים /ואו מכשירים אחרים של משתמשי האפליקציה וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרמו בין באופן ישיר ובין באופן עקיף למשתמש באפליקציה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם.
 4. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר, כי לחלק מהטיפולים ו/או הניתוחים המוצעים באפליקציה ניתן סבסוד או הנחה על ידי קופות חולים ו/או מועדוני צרכנות ו/או גופים צרכניים כאלו ואחרים. יובהר, כי קר אינה אחראית ואינה שותפה לסבסוד או הנחה על ידי מי מהגופים לעיל, גובהם וזכאות המשתמש לקבלם ואלו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של הגוף המשתתף במימון ולתנאי ההתקשרות של המשתמש עימם, וכי על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו זכאות לקבלת סבסוד או הנחה, וכי אין לראות באמור באפליקציה משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד קר למתן סבסוד או הנחה על ידה וכי קר לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא.
 5. מעת לעת עורכת קר מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ"ב (להלן: "המבצע") והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.
 6. המידע המופיע באפליקציה נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות החברה ובאופן אישי.
 7. תנאי השימוש מקנים רישיון בלבד ואינם מהווים מכירה של האפליקציה.

הגבלת אחריות

 1. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 2. אספקת השירותים ע”י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 3. קר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באפליקציה על ידי המשתמש. המשתמש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מתנאי השימוש. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי קר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
 4. המשתמש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיה ומטרותיה של האפליקציה. המשתמש מתחייב להימנע משיבוש פעילותה התקינה של האפליקציה בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל משתמש  אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
 5. המשתמש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. המשתמש לא יעלה לאפליקציה כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. המשתמש לא יפרסם ו/או יעלה לאפליקציה ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
 6. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את קר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת תנאים אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 7. קר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באפליקציה. כמו כן, קר רשאית להשבית את השירות באפליקציה, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 8. קר רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

קישורים באפליקציה

 1. באפליקציה זו יכול ויהיו קישורים לאתרים אחרים ולמידע המצוי בידי צדדים שלישיים. ההוראות המפורטות בתנאי השימוש יחולו גם על השימוש בקישורים אלו ואין בהם כדי לגרוע משאר הוראות השימוש.

כללי

 1. קר שומרת על זכותה להפסיק או לשנות כל היבט בשירות בכל עת.
 2. תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו לפיהם.
 3. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו. 
 4. לכל שאלה על תנאי השימוש ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת: office@care.co.il.

השאירו
פרטים
»

השאירו פרטים »

*בכפוף לתנאי השימוש והתקנון

לקבלת שיחה מנציג מלאו פרטיכם או חייגו – 2273*

דילוג לתוכן